THE HOLY FATHER'S SKIS

by Jerzy Pilch

National Theater “Ivan Vazov”
March 2013

Stage director - Stoyan Alexiev
Actors - Stoyan Alexiev, Sava Dragunchev, Kalin Yavorov,
Vasil Draganov, Yosif Shamli, Iliana Kodgabasheva, Stefan
Kushev