ASSASSINATION OF GONZAGO

by Nedialko Yordanov

National Theater "Ivan Vazov"
Season 2010-2012
Part - Henry

Stage director - Nedialko Yordanov
Scenography and costumes - Chaika Petrusheva
Music - Konstantin Tashev

Next